หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม

ความรับผิดชอบในหน้าที่

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทนายจ้างและเชื่อฟังคำสั่งโดยชอบของผู้จัดการโดยเคร่งครัด

2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดหรือบริเวณที่กำหนด

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้เข้ารับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มาเข้ารับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ไม่ได้ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยขึ้นไป)

4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมาถึงจุดปฏิบัติงานก่อนเวลาทำงาน (อย่างน้อย 15 นาที) เพื่อรับส่งมอบงาน และประสานงานระหว่างพนักงานด้วยกันในผลัดเก่า และเมื่อเสร็จภาระหน้าที่แล้ว ให้ออกนอกสถานที่โดยทันที ไม่อนุญาตให้อยู่ในบริเวณสถานที่ทำงาน

5. การตัดสินใจกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่บริษัท มิได้กำหนดให้ หากเกิดความเสียหาย หรือมีผู้เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ

7. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทาง บจก.ฯ ให้นำติดตัวไปและพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งจะต้องคอยดูแลรักษาเครื่องแบบ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทาง บจก. มอบให้ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้

9. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแลกเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเองไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฯ หรือหัวหน้าแผนกปฏิบัติการก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติได้

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security guard) เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอด 24 ชม ให้บริการหน่วยงานและสถานที่ อาทิศูนย์การค้าบริษัท หน่วยงานราชการ เอกชน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ลูกค้า เรามีการจัดอบรม ด้านการควบคุมการเข้าออกอาคาร การตรวจสอบค้นหา การควบคุมการจราจร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


     บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด บริษัทรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านยามรักษาความปลอดภัยโดยทีมงาน ร ป ภ มืออาชีพ

                           “ความปลอดภัยเป็นของท่าน การบริการเป็นของบริษัทรักษาความปลอดภัยไพบูลย์ เซฟการ์ด

                                          ติดต่อเรา โทรศัพท์ : 034-473-700 , 034-470-999

                          สายด่วน : 081-6677-889 , 083-5555-958 , 083-1111-588


ชื่อบริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด บ รักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย รปภ บริษัทยาม บริษัทรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น บริษัท คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน บริการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ทีมงานของบริษัทรักษาความปลอดภัยของเรามีประสบการณ์ รักษาความปลอดภัยให้กับทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน เราพร้อมที่จะให้บริการแบบครบวงจร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน

Visitors: 30,216