เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด ได้มุ่งมั่นพัฒนาการ บริหารงานและการให้บริการที่มีคุณภาพให้กับองค์กรที่เข้า มารับบริการทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งสถาบันการเงิน ต่างๆ โดยทีมงานระดับมืออาชีพผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี จึงได้รับการตรวจสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนิตยสารผู้นำ การตลาดให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “สถานบริการดีเด่น” ประจำปี 2540 จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.ม.ล.จิรายุ นพวงศ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2540 ณ โรงแรมดุสิตธานี

 

บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรม ในการทำงานแบบมืออาชีพ และบริการตลอด 24 ชั่วโมง บริการรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น บริษัท คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในปัจจุบันมิจฉาชีพมีหลายรูปแบบ และแฝงในรูปแบบต่าง ๆ ที่เราไม่อาจทราบได้ ดังนั้น บริษัทรักษาความปลอดภัย จึงมีบทบาทสำคัญมาก ดังนั้นเราจึงเน้น บริการรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น รปภ หรือ พนักงานรักษาความปลอดภัยของเรานั้นได้คัดเลือกอย่างดี เพื่อปฏิบัติงานกับ บริษัทรปภ ของเรา บริษัทของเราจะมีการเปลี่ยนเวรเจ้าหน้าที่มาทำหน้าที่ตลอด 24 ชม.

หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย ปกป้องดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้า และออกจากการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ที่ได้รับการ ว่าจ้าง แสดงความเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างหรือ ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

โดยคุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย อายุระหว่าง 20-50 ปี วัดรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม.  ส่วนสูง 160 ซ.ม. การศึกษา ต้องจบการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป พ้นจากการเกณฑ์ทหาร หรือลาออกจากราชการแล้ว มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออก หรือไล่ออก ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม และต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก ส่งประวัติตรวจสอบประวัติไป ณ กองทะเบียนประวัติ อาชญากรกรมตำรวจ สายตาดี ไม่สั้น ไม่บอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมที่จะทำงานด้านรักษาความปลอดภัย ผ่านการอบรมตามหลักสูตรวิชาการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ การทำงานด้วยความมุ่งมั่น ยึดมั่นในการทำงานแบบมืออาชีพ และบริการตลอด 24 ชั่วโมง

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทเราผ่านการอบรมด้วยมาตรฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการรักษาความปลอดภัย ในหน่วยงานสถานที่เช่นศูนย์การค้าหรือสถานที่พักผ่อนต่างๆ ที่ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้แก่ลูกค้า เช่น ควบคุมการเข้าออกอาคาร การควบคุมการจราจร พนักงานรักษาความปลอดภัยร้านธุรกิจขายปลีก และพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หรือกระทั่งที่อยู่อาศัย ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน โดยส่วนมากมักจะจ้างบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ แล้วให้บุคคลที่จะมาเฝ้ายาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามช่วงเวลา

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของท่าน

บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า จะให้บริการดูแลทรัพย์สินของท่านโดยถือว่าทรัพย์สินของท่านมีค่ายิ่ง ที่ทางบริษัทฯ ต้องดูแลรักษาไว้และเพื่อเป็นหลักประกันในด้านของความเสียหายสูญหายของ ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเรา บริษัทฯ ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ทรัพย์สินของท่านที่ได้รับมอบหมายให้ทางบริษัทฯ รับผิดชอบ โดยได้รับมอบกันเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจสอบถูกต้องแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง

2. ทรัพย์สินตามข้อ1.เกิดการเสียหาย สูญหาย โดยมีหลักฐานว่าเกิดจากการกระทำของคนร้าย โดยปรากฏร่องรอยเป็นที่แน่ชัด เช่น การงัดแงะ เจาะ ตัด ทุบ ฯลฯ และเกิดจากการประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอง

3. ทรัพย์สินที่เกิดการสูญหายนั้น ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

บริการพิเศษ
สำหรับ การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินท่าน ซึ่งไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่ทำการตกลงกัน บริษัทฯ ก็มีบริการพิเศษ ในการจัดทีมงานสืบสวนหาเบาะแสคนร้ายและร่วมดำเนินการสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ ตำรวจเพื่อหาผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุดโดยเป็นการบริการของเราโดยไม่คิดค่า บริการแต่อย่างใด

วงเงินความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของท่าน
การ ชด ใช้ค่าเสียหาย หรือสูญหาย ตามเงื่อนไขข้างต้นนั้นให้ตีราคาตามความเป็นจริง ซึ่งมีวงเงินรับผิดชอบตั้งแต่ 100,000 -500,000 บาท / ครั้ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรปภ.) ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และเพื่อความมั่นใจในการบริการและความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” บริษัทฯ จะทำการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับท่านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา (การส่งมอบกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับจำนวนรปภ.ที่ท่านจัดจ้าง)

 

 

 

 

Visitors: 30,215