พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้กับ บริษัท โรงงาน หน่วยงาน และองค์กรเอกชนต่างๆ บริการ ร.ป.ภ คุณภาพ แบบมืออาชีพ คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของท่าน  เชื่อถือได้ ทำงานเป็นระบบ ให้คำปรึกษาฟรี พนักงานผ่านการฝึกอบรม อย่างชำนาญ มีระเบียบ วินัย ซื่อสัตย์ พร้อมปฏิบัติงาน ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลในอาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่อดูแล ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามระเบียบ รอบคอบ เป็นหลักประกันคุณภาพการทำงานในด้านบุคลากรและการสร้างงานบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการอันสูงสุดให้กับลูกค้า รปภ ทุกนายผ่านการอบรม ทุกนายมีระเบียบวินัย มีใจรักในงานบริการ ในการป้องกันดูแลและบริหารความเสี่ยง ให้บริการรักษาความปลอดภัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น หมู่บ้านจัดสรร ออฟฟิตสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ โดยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์งานด้านรักษาความปลอดภัย ร.ป.ภ ของเรามีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรมและมีทักษะด้านรักษาความปลอดภัย จากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย ก่อนปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ว่าจ้างและมีทีมงานฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลผู้ว่าจ้าง โดยการใช้การติดต่อสื่อสารอย่างทันสมัยตลอด 24 ชั่วโมง                              

ในกรณีฉุกเฉินทางบริษัทมีทีม รปภ.และหัวหน้า รปภ.ชุดพิเศษ ปฎิบัติการอย่างทันท่วงที รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ตามหลักของบริษัทรปภ.ชั้นนำ โดย รปภ.และหัวหน้า รปภ.ทุกนายผ่านการตรวจสอบประวัติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรปภ.ทุกนาย ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น เพื่อบริการรักษาความปลอดภัย โดยทางบริษัทเน้นย้ำ ถึงประสิทธิภาพการบริการรักษาความปลอดภัยสูงสุด และให้รปภ.และหัวหน้ารปภ.ทุกนาย ตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองมีหน้าที่รักษาความปลอดภัย มุ่งมั่นเพื่อที่จะเป็นรปภ.พนักงานรักษาความปลอดภัย ยกระดับอาชีพ ฝึกอบรมให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย ของบริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด สายตรวจออกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

“ความปลอดภัยเป็นของท่าน การบริการเป็นของบริษัทรักษาความปลอดภัยไพบูลย์ เซฟการ์ด”

Tel: 034-473-700, 034-470-999

Tel: 081-6677-889

Tel: 083-5555-958

Tel: 083-1111-588

 

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของท่าน

บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า จะให้บริการดูแลทรัพย์สินของท่านโดยถือว่าทรัพย์สินของท่านมีค่ายิ่ง ที่ทางบริษัทฯ ต้องดูแลรักษาไว้และเพื่อเป็นหลักประกันในด้านของความเสียหายสูญหายของทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเรา บริษัทฯ ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ทรัพย์สินของท่านที่ได้รับมอบหมายให้ทางบริษัทฯ รับผิดชอบ โดยได้รับมอบกันเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจสอบถูกต้องแล้วตามเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง
 
2. ทรัพย์สินตามข้อ1.เกิดการเสียหาย สูญหาย โดยมีหลักฐานว่าเกิดจากการกระทำของคนร้าย โดยปรากฏร่องรอยเป็นที่แน่ชัด เช่น การงัดแงะ เจาะ ตัด ทุบ ฯลฯ และเกิดจากการประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอง
 
3. ทรัพย์สินที่เกิดการสูญหายนั้น ได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

บริการพิเศษ
สำหรับการสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินท่าน ซึ่งไม่เข้าตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่ทำการตกลงกัน บริษัทฯ ก็มีบริการพิเศษ ในการจัดทีมงานสืบสวนหาเบาะแสคนร้ายและร่วมดำเนินการสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุดโดยเป็นการบริการของเราโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใด

วงเงินความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของท่าน
การชดใช้ค่าเสียหาย หรือสูญหาย ตามเงื่อนไขข้างต้นนั้นให้ตีราคาตามความเป็นจริง ซึ่งมีวงเงินรับผิดชอบตั้งแต่ 100,000 -500,000 บาท / ครั้ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนรปภ.) ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และเพื่อความมั่นใจในการบริการและความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของ “ผู้ว่าจ้าง” บริษัทฯ จะทำการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับท่านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา (การส่งมอบกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับจำนวนรปภ.ที่ท่านจัดจ้าง)

การคัดเลือกบุคคลกร
ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว และทางบริษัทฯ ยังได้มีการจัดให้ มีการทดสอบและเลือกเฟ้นเอาเฉพาะผู้ที่สอบผ่านในข้อบังคับต่อไปนี้  คือ
1. การทดสอบข้อเขียนในความรู้ทั่วไป
2. การสอบสัมภาษณ์
3. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
4. การฝึกอบรมวิชาต่างๆ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
5. การคัดเลือกตัวบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพของงาน

การฝึกอบรม
เมื่อบริษัทฯ คัดเลือกได้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีการฝึกอบรมทางวิชาการและทางปฏิบัติในหลักวิชาการรักษาความปลอดภัยจนกระทั่งมีความสามารถเป็นที่แน่ใจว่าสามารถให้บริการและคุ้มครองทรัพย์สิน สถานที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

วิชาการรักษาความปลอดภัยที่ทำการฝึกอบรมมีดังนี้
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัย
2. การบริการ
3. ลักษณะต่างๆ ของอาชญากรรม  เช่น  การก่อวินาศกรรม  การโจรกรรม
4. การเตรียมการเพื่อความปลอดภัย
5. วิธีการตัดสินใจให้ถูกต้องและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6. การมีการใช้อาวุธ
7. การตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ
8. การประชาสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์
9. การควบคุมการจราจรและการจอดรถ
10.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
11.  การป้องกันอัคคีภัยการดับเพลิงการผจญเพลิง
12.  วิชาทหารเบื้องต้นท่าบุคคลมือเปล่าระเบียบแถวการทำความเคารพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ นิภาพรรณ 083-555-5958, 081-667-7889

Line ID: 081-6677889 หรือ ID: paiboonsafeguard


 

 

บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด

135/41-42 หมู่ 2 ตำบลคลองมะเดื่อ

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

Tel: 034-473-700, 034-470-999 ( เวลาทำการ 8.30 -17.30 น. )

Fax: 034-470-999

Hotline: 083-5555 958, 081-6677-889, 083-1111-588 ( ตลอด 24 ชม. )

http://www.paiboonsafeguard.com

E-mail: service@paiboonsafeguard.com

http://www.พนักงานรักษาความปลอดภัย.net/

http://www.xn--12cajk1ezacsu2aipg6a1a4a7eycekhfc.net

 

บริษัท ไพบูลย์ เซฟการ์ด จำกัด (สำนักงานมหาชัย)

72/13-14 หมู่2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมทุรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร. 081-667-7889, 083-555-5958 

Visitors: 31,402